Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.05.2019 10:06:02
Дата здійснення дії: 10.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Код за ЄДРПОУ:  01553439
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер ПрАТ «Укроптбакалія»!

 

Повідомлення  про

переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"

 

 

Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство), повідомляє що річними загальними зборами акціонерів 22 березня 2019 р. прийняті наступні рішення:

 

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 10 667 570 (десять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) грн. 00 (нуль) коп. до 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства,  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 94 670 280 (дев’яносто чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Здійснити  емісію 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 22  березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

На виконання вимог чинного законодавства України повідомляємо акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії  в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

 

Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій:

52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. 

 

Ціна розміщення:

0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна акція.

Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції  за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права здійснювати розміщення акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість. Ціною акції є сума, кратна одній копійці.

Номінальна вартість акції Товариства становить 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.

Ринкову вартість акцій Товариства станом на 11 лютого 2019 року, визначено незалежним оцінювачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» станом на 11 лютого  2019 року відповідно до договору  № 190208/01  від  08 лютого  2019 р.  та Звіту про незалежну оцінку майна від  11 лютого 2019  року, у розмірі 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. за одну акцію Товариства.

Наглядова рада Товариства визначила та затвердила  ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій на рівні 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп.  кожна акція (Протокол № б/н від 25 березня 2019 р.).

 

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про емісію акцій – 22 березня 2019 р.

 

Строк і порядок реалізації зазначеного права:

Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії здійснюється шляхом подання ними письмових  заяв у період   з 15.05.2019   р.  по 10.06.2019   р. включно.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів акцій  (не пізніше  10.06.2019 р.). Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій Товариства, що розміщуються, здійснюється шляхом перерахування ними у строк з 15.05.2019 р. по 10.06.2019 р. включно грошових коштів у національній валюті України в сумі, яка дорівнює 100 (сто) % вартості акцій, що ними придбаваються.

Перераховані кошти  приймаються Товариством не пізніше   дня, що передує дню початку строку розміщення акцій   (не пізніше  10.06.2019  р.).

Найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:

Поточний рахунок  № 26004020318309 у

АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»  м. Київ,  МФО 380582.

Товариство,   на підставі отриманих  від акціонерів письмових заяв  про придбання  акцій та коштів у сумі 100 (сто) % від  вартості акцій, що ними придбаваються,  видає письмові зобов’язання про продаж  відповідної кількості акцій  протягом 5 (п’яти) робочих днів  з дати отримання  відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує  дню початку розміщення акцій (10.06.2019 р.).

Дата початку першого етапу розміщення акцій:

11.06.2019 р.

Дата закінчення першого етапу розміщення акцій:

19.06.2019 р. включно.

Дата початку другого етапу розміщення акцій:

20.06.2019 р.

Дата закінчення другого етапу розміщення акцій:

30.06.2019 р. включно.

Протягом 1 (першого) етапу розміщення акцій  (у період з 11.06.2019 р. по 19.06.2019  р. включно)  укладається Договір купівлі – продажу акцій між  ПрАТ «Укроптбакалія»  та акціонером, який під час реалізації свого переважного права подав заяву про придбання та перерахував відповідні кошти у розмірі 100 (сто) % вартості  цінних паперів, що ним придбаваються, відповідно до умов емісії акцій, на поточний рахунок ПрАТ «Укроптбакалія». 

Після завершення першого етапу здійснюється укладення Договорів купівлі – продажу акцій, щодо яких не укладено Договори на першому етапі, серед осіб, які є акціонерами ПрАТ «Укроптбакалія» станом на 22 березня 2019 р.

Протягом 2 (другого) етапу розміщення акцій  (з 20.06.2019 р. по 30.06.2019 р. включно) здійснюється розміщення акцій, що залишилися не розміщеними під час реалізації акціонерами  переважного права. У період  з 20.06.2019  р. по 30.06.2019   р. включно подається письмова  заява на ім’я Голови Правління ПрАТ «Укроптбакалія» (в якій зазначаються  ім’я (найменування)  особи, місце проживання (місцезнаходження), ідентифікаційний номер фізичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи), кількість цінних паперів, що придбаваються,  дата заповнення заяви, підпис (підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи, у разі  наявності)), укладається  Договір купівлі-продажу акцій. Заяви реєструються у відповідному Журналі обліку в день їх надходження. Заяви, що будуть надходити на 2 (другому) етапі  розміщення акцій,  розглядатимуться в порядку черговості їх надходження, відповідно до строку  проведення 2 (другого) етапу  розміщення акцій  (з 20.06.2019   р. по 30.06.2019 р. включно) та виключно  у межах кількості акцій, що залишились  після реалізації акціонерами свого переважного права. Емітент  надає інформацію про кількість реалізованих акцій.  Заяви, що  надійшли  для участі на 2 (другому) етапі до дати початку 2 (другого) етапу розміщення акцій, не розглядаються.

Адреса, за якою відбуватиметься розміщення акцій:

м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет  № 1).

Оплата акцій здійснюється  виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів  на поточний рахунок  ПрАТ «Укроптбакалія». Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право  має перерахувати на  відповідний поточний рахунок ПрАТ «Укроптбакалія» грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) % від вартості  цінних паперів, що  ним придбаваються  не пізніше дня, що передує дню початку 1 (першого) етапу розміщення акцій (у період з  15.05.2019 р. по 10.06.2019 р. включно).

 

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»