Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.07.2019 16:54:01
Дата здійснення дії: 31.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Код за ЄДРПОУ:  01553439
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ  (ПРОВЕДЕННЯ) ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛІЯ»

 

До уваги акціонерів  Приватного акціонерного товариства 

«Укроптбакалія»!

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство) повідомляє, що в порядку визначеному  ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання  позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з затвердженням Наглядовою радою Товариства порядку денного Наглядовою радою Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються з власної ініціативи Наглядової ради  Товариства.

 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів:  31 липня  2019   року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборіво 13.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): , приміщення їдальні (зал № 1).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12:00 до 12:50.

Час початку реєстрації акціонерів 12:00;

Час закінчення реєстрації акціонерів 12:50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00  годину  25 липня  2019  року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до  порядку денного:

1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів  у наступному персональному  складі: - Лемешко Світлана Володимирівна - Голова Лічильної комісії.

- Токовчук Вадим Миколайович - член Лічильної комісії.

- Рибцова Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та  членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. .Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:Надати повноваження Голові позачергових загальних зборів акціонерів  Циркун Валентині Андріївні  та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів  Богдан Надії Андріївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Внесення до Статуту Товариства змін, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів  емісії акції, шляхом затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести до Статуту Товариства зміни,що пов’язані  із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів  емісії акції, шляхом затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

А саме, внести  зміни до п. п. 5.1, 5.2. ст. 5 «Статутний капітал Товариства» Статуту Товариства, шляхом їх  викладення у наступних редакціях:

«5.1.Статутний капітал Товариства становить 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп. Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2.Статутний капітал Товариства поділений на 94 670 280 (дев’яносто чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят)   шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства  Стахова Юрія Вячеславовича   підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства   Стахова Юрія Вячеславовича  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до  порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://01553439.smida.gov.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні, робочі години за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет  № 1), а в день проведення  загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів  зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління  Стахов Юрій Вячеславович. Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів  зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до  порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право  видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Для участі у  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення  загальних зборів Товариства, складеному станом на 02 липня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить   42 670 280   штук, у т.ч. голосуючих –  41 614 210  штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:  Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з питання № 1: Обрати Лічильну комісію загальних зборів  у наступному персональному  складі:

- Лемешко Світлана Володимирівна - Голова Лічильної комісії.

- Токовчук Вадим Миколайович - член Лічильної комісії.

- Рибцова Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та  членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2:Надати повноваження Голові позачергових загальних зборів акціонерів  Циркун Валентині Андріївні  та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів  Богдан Надії Андріївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3: Внести до Статуту Товариства зміни,що пов’язані  із збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів  емісії акції, шляхом затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

А саме, внести  зміни до п. п. 5.1, 5.2. ст. 5 «Статутний капітал Товариства» Статуту Товариства, шляхом їх  викладення у наступних редакціях:

«5.1.Статутний капітал Товариства становить 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп. Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

5.2.Статутний капітал Товариства поділений на 94 670 280 (дев’яносто чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят)   шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства  Стахова Юрія Вячеславовича   підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства   Стахова Юрія Вячеславовича  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»