Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.12.2010
Дата публікації 10.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Тимошко Олександр Володимирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Укроптбакалія»
(далі – «Товариство»)
повідомляє

про те, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 11.02.2011 року о 12.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Квітнева, 17 (р-н Масани), актова зала.
(автобус № 35, зупинка «Універсальна база»)

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Розгляд питання про обрання Голови загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
5.Розгляд питання про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6.Розгляд питання про приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. №514-VI «Про акціонерні товариства» та внесення відповідних змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.
7.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження «Рішення про дематеріалізацію».
8.Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
9.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
10.Про обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
11.Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
12.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
13.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію.
14.Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.
15.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
19.Затвердження Договорів (Угод) Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.50 Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Голови Правління Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Тимошко О. В.
За інформацією звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.


Правління Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Тимошко Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.12.2010
(дата)