Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.02.2011
Дата публікації 21.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Тимошко Олександр Володимирович - Голова правління. Тел: 0462258085
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
(далі – «Товариство»)
повідомляє
про те, що чергові загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 04 квітня 2011 року о 12.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Квітнева, 17 (р-н Масани), актова зала.
(автобус № 35, зупинка «Універсальна база»)

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
6.Звіт Правління Товариства за 2010 р.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р.
8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р.
9.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Затвердження Договорів (угод) Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період
Усього активів: звітний 8205, попередній 7993
Основні засоби: звітний 6184, попередній 6284
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси: звітний 3, попередній 27
Сумарна дебіторська заборгованість: звітний 2002, попередній 1644
Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний 9, попередній 24
Нерозподілений прибуток : звітний 2581, попередній 2322
Власний капітал : звітний 415, попередній 415
Статутний капітал:звітний 5168, попередній 5168
Довгострокові зобов'язання: -
Поточні зобов'язання: звітний 41, попередній 88
Чистий прибуток (збиток) :звітний +259, попередній +174
Середньорічна кількість акцій (шт.): звітний 20670280, попередній 20670280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.):-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): звітний 10, попередній 10

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.50 Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Голови Правління Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Тимошко О. В.
За інформацією звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.


Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Тимошко Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.02.2011
(дата)