Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.02.2012
Дата публікації 27.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Сулима Іван Любомирович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* petrenko@uaopt.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія» (далі – «Товариство»)
повідомляє:
про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 4 квітня 2012 року о 12.00
за адресою:
м. Чернігів, вул. Квітнева, 17 (р-н Масани), актова зала.
(автобус № 35, зупинка «Універсальна база»)

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Усього активів : звітний 24128 , попередній 8205
Основні засоби: звітний 17058, попередній 6184
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси: звітний 24 , попередній 3
Сумарна дебіторська заборгованість: звітний 215, попередній 2002
Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний 237, попередній 9
Нерозподілений прибуток: звітний 2672, попередній 2581
Власний капітал: звітний 415, попередній 415
Статутний капітал: звітний 5168, попередній 5168
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання: звітний 15691, попередній 41
Чистий прибуток (збиток): звітний +273, попередній +259
Середньорічна кількість акцій (шт.): звітний 20670280, попередній 20670280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): звітний 133, попередній 10

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29 березня 2012 р.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 11.00 до 11.50 в день зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного річних агальних зборів акціонерів у приймальній Голови Правління Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. Любецька, 189.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Товариства Хлєбан Л. М.
За інформацією звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Сулима Іван Любомирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2012
(дата)