Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 09:37:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
(Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Любецька, 189)
далі – «Товариство»,
повідомляє
про те, що 22 квітня 2013 року об 13.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні
відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5.Завтердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
6.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11.Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16.Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
17.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
18.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
19.Розгляд питання про затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Укроптбакалія»».
20.Розгляд питання про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «Укроптбакалія», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення».
21.Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
22.Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
• прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
• повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
23.Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період

Усього активів Звітний 26960 Попередній 24128
Основні засоби Звітний 19421 Попередній 17058
Довгострокові фінансові інвестиції Звітний - Попередній -
Запаси Звітний 25 Попередній 24
Сумарна дебіторська заборгованість Звітний - Попередній 215
Грошові кошти та їх еквіваленти Звітний 160 Попередній 237
Нерозподілений прибуток Звітний 3929 Попередній 2672
Власний капітал Звітний 663 Попередній 415
Статутний капітал Звітний 5168 Попередній 5168
Довгострокові зобов'язання Звітний - Попередній -
Поточні зобов'язання Звітний 17038 Попередній 15691
Чистий прибуток (збиток) Звітний +1323 Попередній +273
Середньорічна кількість акцій (шт.) Звітний 20670280 Попередній 20670280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Звітний - Попередній -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Звітний -Попередній -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) Звітний 130 Попередній 133Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: 16 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з 12.00 до 12.50.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальна Голови Правління, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)