Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 22.04.2013
Дата публікації 23.04.2013 14:37:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
1.2.Організаційно правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553439
1.4.Мсіцезнаходження емітента 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента Телефон/факс: (04622) 5-82-44

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://01553439.smida.gov.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента bakaleya_ch@ukr.net

1.8. Дата вчинення події 22 квітня 2013 р.
1.9.Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу:

2.1.Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення:
22 квітня 2013 р. Річні (чергові) загальні збори акціонерів ПАТ «Укроптбакалія» прийняли рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2.2.Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): 22 000 000 (двадцять два мільйони) шт. простих іменних на загальну суму 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Спосіб розміщення акцій – приватний.

2.3.Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні, форма існування - бездокументарна.

2.4.Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакету акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:
Планується збільшити статутний капітал ПАТ «Укроптбакалія» шляхом приватного розміщення 22 000 000 (двадцять два мільйони) шт. простих іменних додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. за рахунок додаткових внесків у розмірі 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
Згідно інформації ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» біржовий курс по простих іменних акціях ПАТ «Укроптбакалія» станом на 14 березня 2013 р. склав 0,265 грн.
14 березня 2013 р. Наглядова рада ПАТ «Укроптбакалія» затвердила ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства на рівні - 0,265 грн. за одну просту іменну акцію.

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі емітента акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», (код ЄДРПОУ 23163839) володіє 19146597 (дев’ятнадцять сто сорок шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім) шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 92,6286 % від статутного капіталу ПАТ «Укроптбакалія».

2.5.Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:
Співвідношення суми цінних паперів, що планується розмістити до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про додаткове розміщення становить 106, 43 %.
Співвідношення загальної суми цінних паперів Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про додаткове розміщення становить
100 %.

2.6.Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
• Участь в управлінні Товариством.
• Отримання дивідендів.
• Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
• Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

2.7. Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ «Укроптбакалія».
Активами,іншими ніж грошові кошти оплата не здійснюється.

2.8.Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:
Метою розміщення акцій є збільшення оборотних коштів Товариства.
Фінансові ресурси, залучені ПАТ «Укроптбакалія» від розміщення акцій, в повному обсязі, у розмірі 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп., будуть використані Товариством наступним чином:
1. Реконструкція наявних виробничих приміщень для виробництва приправ та спецій - 3.500.000,00 грн.
2. Придбання обладнання та устаткування для виробництва спецій та приправ - 2.000.000,00 грн.

2.9.Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами:
Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів емітента.
Станом на дату прийняття даного рішення емітент не має відомостей стосовно прізвища, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, які планують придбати цінні папери, що розміщуються.
Станом на дату прийняття даного рішення відсутні особи, які придбали цінні папери, що розміщуються.

2.10.Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів:
Конвертація акцій не передбачається.

2.11.Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:
ПАТ «Укроптбакалія» зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій Товариства, що розміщуються, здійснюється шляхом подання ними у період з 01.08.2013 р. по 26.08.2013 р. включно письмових заяв (в якій зазначаються ім’я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), ідентифікаційний номер фізичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи), кількість цінних паперів, що придбаваються, дата заповнення заяви, підпис (підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи)) про придбання акцій. Заяви подаються на ім’я Голови Правління ПАТ «Укроптбакалія» та реєструються у відповідному журналі обліку у день надходження. Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками (не пізніше 26.08.2013 р.).
Дата початку 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками: 27.08.2013 р.
Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками: 18.09.2013 р.
Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками: 19.09.2013 р.
Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками: 10.10.2013 р.
Протягом 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками (у період з 27.08.2013 р. по 18.09.2013 р. включно) укладається Договір купівлі – продажу акцій між ПАТ «Укроптбакалія» та акціонером, який під час реалізації свого переважного права подав заяву про придбання та перерахував відповідні кошти у розмірі 100 (сто) % вартості цінних паперів, що ним придбаваються, відповідно до умов розміщення, на поточний рахунок ПАТ «Укроптбакалія» .
Протягом 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками (з 19.09.2013 р. по 10.10.2013 р. включно) здійснюється приватне розміщення серед акціонерів акцій, що залишилися не розміщеними на 1 (першому) етапі. У період з 19.09.2013 р. по 10.10.2013 р. включно акціонерами подається письмова заява на ім’я Голови Правління ПАТ «Укроптбакалія» (в якій зазначаються ім’я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), ідентифікаційний номер фізичної особи (ідентифікаційний код юридичної особи), кількість цінних паперів, що придбаваються дата заповнення заяви, підпис (підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи)), укладається Договір купівлі-продажу акцій. Заяви реєструються у відповідному журналі обліку в день їх надходження. Заяви, що будуть надходити на 2 (другому) етапі укладення договорів з першими власниками, розглядатимуться в порядку черговості їх надходження відповідно до строку проведення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками (з 19.09.2013 р. по 10.10.2013 р. включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права. Емітент надає інформацію про кількість реалізованих акцій. Заяви, що надійшли для участі на 2 (другому) етапі до дати початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками, не розглядаються.
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ «Укроптбакалія». Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право має перерахувати на відповідний поточний рахунок ПАТ «Укроптбакалія» грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) % від вартості цінних паперів, що ним придбаваються не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками (у період з 01.08.2013 р. по 26.08.2013 р. включно).
Акціонер, що придбаває акції на 2 (другому) етапі укладення договорів з першими власниками, має сплатити 100 (сто) % від загальної вартості акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.ПІДПИС:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:


Голова Правління ПАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

23 квітня 2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Стахов Юрій Вячеславович