Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.10.2013
Дата публікації 14.10.2013 09:18:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* 14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: 0462258270
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Укроптбакалія»
(Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Любецька, 189)
далі – «Товариство»,
повідомляє
про те, що 29.11.2013 року об 13.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
5.Прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6.Розгляд питання про затвердження результатів приватного розміщення акцій.
7.Розгляд питання про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
8.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
10.Розгляд питання про обрання (призначення) членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.11.2013р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів з 12.00 до 12.50.
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальна Голови Правління, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія»

Дане Повідомлення опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 192 від 11.10.2013 р.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління ПАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

14.10.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.10.2013
(дата)