Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2014
Дата публікації 27.02.2014 10:44:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* ін. 14026, м. Чернігів вул. Любецька 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»
(Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Любецька, 189)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО «УКРОПТБАКАЛІЯ» (далі – «Товариство»),
повідомляє
про те, що 24 квітня 2014 року об 13.00
за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні
відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. 10.Визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
11.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
12.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Затвердження Договорів (Угод),
14.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
Звітний
2013 р. Попередній
2012 р.
Усього активів 47250 41670
Основні засоби 46489 34485
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 107 25
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 160
Нерозподілений прибуток 4172 1814
Власний капітал - -
Статутний капітал 10668 5168
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 13079 17018
Чистий прибуток (збиток) +3469 +1430
Середньорічна кількість акцій (шт.) 31640143 20670280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 130

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
18 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з 12.00 до 12.50.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальна Голови Правління, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «УКРОПТБАКАЛІЯ»


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 від 26.02.2014 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Стахов Ю. В.
27.02.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2014
(дата)