Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 18.02.2016 10:28:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
Юридична адреса* ін. 14026, м. Чернігів вул. Любецька 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»

(Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Любецька, 189)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРОПТБАКАЛІЯ»  (далі – «Товариство»),

повідомляє

 про  те, що  14  квітня 2016   року об 13.00

за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (їдальня № 1)

відбудуться  річні загальні  збори акціонерів Товариства

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться  на голосування):

1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лічильної  комісії  загальних зборів акціонерів.

2.Розгляд процедурного питання  про обрання  Секретаря   загальних зборів  акціонерів.

3.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015  р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015  р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

5.Звіт Правління  Товариства за 2015  р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

6.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015   р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015  р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015   р.

8. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень  до положень  про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх  викладення у нових редакціях.

10. Розгляд питання  про припинення  повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

11. Розгляд питання про обрання  членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами  Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Наглядової ради  Товариства.

12. Розгляд питання  про припинення  повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії  Товариства.

13. Розгляд питання про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії  Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Ревізійної комісії Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

2015  р.

Попередній

2014   р.

Усього активів

55718

52006

Основні засоби

51652

48297

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

327

662

Сумарна дебіторська заборгованість

3612

2863

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

90

Нерозподілений прибуток

24655

22742

Власний капітал

36331

34317

Статутний капітал

10668

10668

Довгострокові зобов'язання

2311

3117

Поточні зобов'язання

17076

14572

Чистий прибуток (збиток)

2014

3055

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31640143

31640143

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

114

104

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  загальних зборах: 

8  квітня 2016  р.

 

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних  загальних зборів з  12.00 до 12.50.

 

Для участі у річних  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

•  Паспорт або документ, що його заміняє;

•  Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

 

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних   загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою:  м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальна Голови Правління (кабінет  № 1),  щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (їдальня № 1).

 

Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами:  Головний бухгалтер Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна.

 

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04622) 5-82-44.

 

Наглядова рада  Публічного акціонерного товариства «Укроптбакалія»

 

 

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» опубліковано у офіційному друкованому  виданні НКЦПФР  «Бюлетень. Цінні папери України» № 29  від  17.02.2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Стахов Ю. В.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2016
(дата)