Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2017
Дата публікації 03.03.2017 09:58:58
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТБАКАЛІЯ"
Юридична адреса* ін.14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 13-00 год. за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

3. Про надання повноважень Голові та Секретарюзагальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

9. Зміна типу Товариства.

10. Зміна найменування Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

13. Припинення повноважень персонального складу  Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Припинення повноважень персонального складу  Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://01553439.smida.gov.ua.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 06 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 31 березня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет  № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

 Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Стахов Юрій Вячеславович.

Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»  (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2016  р.

Попередній

2015   р.

Усього активів

54386

55718

Основні засоби

53247

51652

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

403

327

Сумарна дебіторська заборгованість

589

3612

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

7

Нерозподілений прибуток

25350

24655

Власний капітал

37062

36331

Статутний капітал

10668

10668

Довгострокові зобов'язання

1885

2311

Поточні зобов'язання

15439

17076

Чистий прибуток (збиток)

731

2014

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31640143

31640143

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

108

114

 

Наглядова рада

 

 

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛІЯ»  опубліковано у офіційному друкованому   виданні  «Відомості НКЦПФР» № 43 від 3 березня 2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ» Стахов Ю. В.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2017
(дата)