Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 02.04.2018
Дата публікації 22.02.2018 09:57:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Юридична адреса* ін.14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»!

Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство), повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

 • Дата проведення загальних зборів акціонерів: 2 квітня 2018 року.
 • Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 13.00 год.
 • Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

 • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12:00 до 12:50.
 • Час початку реєстрації акціонерів 12:00;
 • Час закінчення реєстрації акціонерів 12:50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

27 березня 2018 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

 • Ртищева Людмила Степанівна – член лічильної комісії.
 • Горбащенко Максим Миколайович - член лічильної комісії.
 • Колесникова Таісія Леонідівна– член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Авдієнко Дарині  Юріївні та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Павлюченко Лідії Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління  Товариства за 2017 рік.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.         

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2017  році у розмірі  720 тис. грн.  розподілити наступним чином:

 • 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
 • 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Стахова Юрія Вячеславовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://01553439.smida.gov.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні, робочі години за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет  № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1). Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Стахов Юрій Вячеславович. Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.  Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9)Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника

Період

Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

57186

54386

Основні засоби (за залишковою вартістю)

55264

53247

Запаси

452

403

Сумарна дебіторська заборгованість

1296

589

Гроші та їх еквіваленти

45

26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26034

25350

Власний капітал

37782

37062

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10668

10668

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1644

1885

Поточні зобов'язання і забезпечення

17760

15439

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

720

731

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31640143

31640143

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,02276

0,02310

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №37 від 22.02.2018 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2018
(дата)