Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.03.2019
Дата публікації 12.02.2019 10:14:05
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Юридична адреса* ін.14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРОПТБАКАЛІЯ»

 

До уваги акціонерів

 Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»!

 

Наглядова рада  Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство), повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

 • Дата проведення загальних зборів акціонерів:  22 березня 2019  року.
 • Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 13.00 год.
 • Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

 

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

 • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12:00 до 12:50.
 • Час початку реєстрації акціонерів 12:00;
 • Час закінчення реєстрації акціонерів 12:50.

 

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00  годину  18 березня  2019  року.

 

4) Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів  у наступному персональному  складі:

- Лемешко Світлана Володимирівна - Голова Лічильної комісії.

- Токовчук Вадим Миколайович - член Лічильної комісії.

- Рибцова Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та  членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. .Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів  Циркун Валентині Андріївні  та Секретарю річних загальних зборів акціонерів  Богдан Надії Андріївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

 

3.Звіт Правління Товариства  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018  рік. Надати позитивну оцінку роботи Правління у 2018 р.

 

 

 

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.

 

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року. Надати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2018 р.

 

6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018  рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018  рік.  

 

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018  рік.

Проект рішення:

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018   році у розмірі 713  тис. грн.  розподілити наступним чином:

-5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

-95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства  Стахова Юрія В’ячеславовича   підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства   Стахова Юрія В’ячеславовича  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

9. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

 

10.Розгляд питання про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 10 667 570 (десять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) грн. 00 (нуль) коп. до 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства,  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 94 670 280 (дев’яносто чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій.

 

11.Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій  не передбачено.

 

12. Прийняття рішення про  емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження  «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)»

Проект рішення:

1.Здійснити  емісію 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

2.Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3.Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 22  березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

 

13. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства  уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

 

14. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства та членів Правління Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

15. Прийняття  рішення  про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі  предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.,  які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління   Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

 

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

http://01553439.smida.gov.ua

 

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні, робочі години за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приймальня Голови Правління (кабінет  № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 189, приміщення їдальні (зал № 1).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів  зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління  Стахов Юрій В’ячеславович.

Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.

 

7)Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право  видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

9)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 29.01.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить   42 670 280   штук, у т.ч. голосуючих –  41 614 210  штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

11)Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з питання № 1:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів  у наступному персональному  складі:

- Лемешко Світлана Володимирівна - Голова Лічильної комісії.

- Токовчук Вадим Миколайович - член Лічильної комісії.

- Рибцова Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та  членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів  Циркун Валентині Андріївні  та Секретарю річних загальних зборів акціонерів  Богдан Надії Андріївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018  рік. Надати позитивну оцінку роботи Правління у 2018 р.

Проект рішення з питання № 4:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.

Проект рішення з питання № 5:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року. Надати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2018 р.

Проект рішення з питання  6:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018  рік.  

Проект рішення з питання № 7:

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018   році у розмірі 713  тис. грн.  розподілити наступним чином:

-5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

-95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018  році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання № 8:

 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства  Стахова Юрія В’ячеславовича   підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства   Стахова Юрія В’ячеславовича  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання № 9:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення з питання № 10:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. за рахунок додаткових внесків, а саме з 10 667 570 (десять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) грн. 00 (нуль) коп. до 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства,  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, загальною номінальною вартістю 13 000 000  (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 23 667 570  (двадцять три мільйони шістсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят сімдесят) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 94 670 280 (дев’яносто чотири мільйони шістсот сімдесят тисяч двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Проект рішення з питання № 11:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

В процесі додаткової емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій  не передбачено.

Проект рішення з питання № 12:

1.Здійснити  емісію 52 000 000 (п’ятдесят два мільйони) штук простих іменних додаткових акцій Товариства  існуючої  номінальної  вартості  0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.  (без здійснення публічної пропозиції).

2.Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)», яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів.

3.Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 22  березня 2019 р. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено.

Проект рішення з питання № 13:

Визначити Наглядову раду Товариства  уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

 • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій;
 • затвердження звіту про результати емісії акцій;
 • прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення з питання № 14:

Визначити Голову Правління Товариства та членів Правління Товариства уповноваженими особами емітента, яким надаються повноваження:

 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення з питання № 15:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі  предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 500 млн. грн.,  які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління   Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

 

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «Укроптбакалія»

 (тис. грн)*:

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

2018 р.

2017 р.

Усього активів

57 577

57 186

Основні засоби (за залишковою вартістю)

53 585

55 392

Запаси

498

452

Сумарна дебіторська заборгованість

3 461

1 297

Гроші та їх еквіваленти

30

45

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26 747

26 034

Власний капітал

38 495

37 782

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10 668

10 668

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 360

1 644

Поточні зобов'язання і забезпечення

17 722

17 760

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

713

720

Середньорічна кількість акцій (шт.)

42 670 280

42 670 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,02253

0,02276

 

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.02.2019
(дата)