Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.03.2019
Дата публікації 26.02.2019 15:42:09
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Юридична адреса* ін.14026, м.Чернігів, вул.Любецька, 189
Керівник* Стахов Юрій Вячеславович - Голова правління. Тел: (046 22) 5-82-70
E-mail* bakaleya@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

У зв’язку з необхідністю виправлення технічних помилок,допущених в п. 12) «Основні показники фінансово-господарської діяльностіПрАТ «Укроптбакалія»(тис. грн.)»Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 22 березня 2019року, що було оприлюднене12.02.2019 р. о 10:14:05 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та розміщенона власному веб-сайті http://01553439.smida.gov.ua, ПрАТ «Укроптбакалія»оприлюднює зазначену інформацію з виправленимипоказниками:

 

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

2018 р.

2017 р.

Усього активів

57 460

57 186

Основні засоби (за залишковою вартістю)

53 585

55 392

Запаси

498

452

Сумарна дебіторська заборгованість

3 347

1 297

Гроші та їх еквіваленти

30

45

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26 747

26 034

Власний капітал

38 495

37 782

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10 668

10 668

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 360

1 644

Поточні зобов'язання і забезпечення

17 605

17 760

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

713

720

Середньорічна кількість акцій (шт.)

42 670 280

42 670 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,02

0,02

 

 

Вся інша інформація, викладена в  повідомленні про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 22 березня 2019 р., що було оприлюднене  12.02.2019 р. о 10:14:05 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та розміщено  на власному веб-сайті http://01553439.smida.gov.ua є вірною та залишається  без змін.

           

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ПрАТ «Укроптбакалія» Стахов Ю. В.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Стахов Юрій Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)