Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укроптбакалiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 Чернiгiв Любецька,189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622)5-82-70, 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 29.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Яковенко Антон Вiкторович ВА 013127
10.10.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
28 вересня 2017 р. Приватне акцiонерне товариство «Укроптбакалiя» (далi – Товариство) отримало вiд Акцiонера Товариства - Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (далi – Акцiонер) повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера.
Iнформацiя про припинення повноважень вiдкликаного Акцiонером члена Наглядової ради Товариства – представника Акцiонера. У зв’язку з отриманим ПрАТ «Укроптбакалiя» 28 вересня 2017 р. повiдомленням вiд Акцiонера - Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера ПОВНОВАЖЕННЯ ПРИПИНЕНО:
Член Наглядової ради ПрАТ «Укроптбакалiя» Яковенко Антон Вiкторович (Паспорт серiї ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Пiдстава для припинення повноважень: отримання ПрАТ «Укроптбакалiя» повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера. Яковенко А. В. акцiями ПрАТ «Укроптбакалiя» не володiє. Яковенко А. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9).
ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПрАТ «Укроптбакалiя», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПрАТ «Укроптбакалiя». Особа перебувала на данiй посадi 5 мiсяцiв 22 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:
Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович
28.09.2017 набуто повноважень Член Наглядової ради Москалевський Вячеслав Олександрович
7e-06
Зміст інформації:
28 вересня 2017 р. Приватне акцiонерне товариство «Укроптбакалiя» (далi – Товариство) отримало вiд Акцiонера Товариства - Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (далi – Акцiонер) повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера.
Iнформацiя про набуття повноважень новим членом Наглядової ради Товариства – представником Акцiонера. У зв’язку з отриманим ПрАТ «Укроптбакалiя» 28 вересня 2017 р. повiдомленням вiд Акцiонера - Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера ПОВНОВАЖЕННЯ НАБУТО:
Член Наглядової ради ПрАТ «Укроптбакалiя» Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), строк повноважень 3 (три) роки. Пiдстава для набуття повноважень: отримання ПрАТ «Укроптбакалiя» повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: повiдомлення про замiну члена Наглядової ради – представника Акцiонера. Москалевський В. О. володiє 3 (три) шт. простих iменних акцiй Товариства, номiнальною вартiстю 0 (нуль) грн. 75 (сiмдесят п’ять) коп., що становить 0,000007 % вiд статутного капiталу Товариства. Москалевський В. О. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9).
ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПрАТ «Укроптбакалiя», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПрАТ «Укроптбакалiя».
Iншi посади, якi Москалевський В.О. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер (управитель адмiнiстративної дiяльностi) ДП «КК «РОШЕН», Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Лiтинський». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:
Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович