Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укроптбакалiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м. Чернiгiв вул .Любецька, будинок 189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 5-82-70, (04622) 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 68 Вiдомостi НКЦПФР 10.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 06.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 обрано Голова проавлiння Стахов Юрiй Вячеславович АА № 572256
12.11.1997 Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 5 квiтня 2018 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року), обраний строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на посадi Голови Правлiння. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбакалiя» про переобрання Стахова Ю. В. на посаду Голови Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» на новий термiн повноважень, починаючи з 6 квiтня 2018 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»). Особа акцiями Емiтента не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович

05.04.2018 обрано Член Правлiння Хлєбан Людмила Миколаївна СК № 534540
05.05.1997 Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 5 квiтня 2018 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.), обрана строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбакалiя» про переобрання Хлєбан Л. М. на посаду члена Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» на новий термiн повноважень, починаючи з 6 квiтня 2018 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», головний бухгалтер ПрАТ «Укроптбакалiя» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»). Особа акцiями Емiтента не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович05.04.2018 обрано Член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович СО № 904851
Солом'янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 5 квiтня 2018 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Когденко Юрiй Вiталiйович (Паспорт серiї СО № 904851, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.), обраний строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбакалiя» про переобрання Когденка Ю. В. на посаду члена Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» на новий термiн повноважень, починаючи з 6 квiтня 2018 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник цеху ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», директор ПАТ ЛКФ «Рошен»; головний iнженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», головний iнженер ПрАТ «Укроптбакалiя» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»). Особа акцiями Емiтента не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович