Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укроптбакалiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м.Чернiгiв вул. Любецька, 189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 5-82-70, (04622) 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 119 Вiдомостi НКЦПФР 23.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 22.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 21.06.2018 13110 57186 22.9251
Зміст інформації:
2.1.Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
Рiшення прийнято Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» (далi – Товариство) 21.06.2018 р.

2.2.Предмет правочину: надання Товариству поворотної безпроцентної фiнансової допомоги.

2.3.Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 13 110 тис. грн.

2.4.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 57 186 тис. грн.

2.5.Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
22, 9251 %

2.6.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами):
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства.

2.7.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.


3. Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя»

_______________ Стахов Ю. В.
/ пiдпис МП /