Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укроптбакалiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м.Чернiгiв Любецька,189
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 5-82-70, (04622) 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.10.2018 звільнено Головний бухгалтер Хлєбан Людмила Миколаївна д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно Наказу № 081018/01 Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» вiд 8 жовтня 2018 р. ЗВIЛЬНЕНО:
Головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГУ МВС України в Київськiй обл.05.05.1997р.).
Пiдстава такого рiшення: заява Хлєбан Л. М. про звiльнення з посади головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» за угодою сторiн з 8 жовтня 2018 р.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Наказ № 081018/01 Голови Правлiння Товариства вiд 8 жовтня 2018 р.
Особа акцiями Товариства не володiє.
Особа перебувала на данiй посадi з 2 червня 2011 р. – всього 7 (сiм) рокiв 4 (чотири) мiсяцi 8 (вiсiм) днiв.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович
08.10.2018 призначено Головний бухгалтер Легейда Олена Леонiдiвна д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно Наказу № 081018/02 Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» вiд 8 жовтня 2018 р. ПРИЗНАЧЕНО:
Головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Легейда Олена Леонiдiвна (Паспорт серiї НМ № 528139, виданий Деснянським РВ у м. Чернiговi 13 вересня 2016 р.).
Пiдстава такого рiшення: заява Легейда О. Л. про призначення на посаду головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 9 жовтня 2018 р.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Наказ № 081018/02 Голови Правлiння Товариства вiд 8 жовтня 2018 р.
Особа акцiями Товариства не володiє.
Термiн, на який призначено особу на посаду головного бухгалтера Товариства: необмежений.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Ритм», головний бухгалтер ПрАТ «Етнопродукт».


Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством У країни:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя» Стахов Юрiй Вячеславович