Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Привате акцiонерне товариство "Укроптбакалiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м.Чернiгiв вул.Любецька,189
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622)5-82-70 (04622)5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 19.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.02.2019 припинено повноваження Член правлiння Хлєбан Людмила Миколаївна 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 18 лютого 2019 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГУ МВС України в Київськiй обл.05.05.1997р.).
Хлєбан Л. М. перебувала на данiй посадi з 6 квiтня 2018 р. – 10 мiс. 12 днiв.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради щодо необхiдностi припинення повноважень особи на посадi члена Правлiння Товариства 18 лютого 2019 р.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про припинення повноважень Хлєбан Л. М. на посадi члена Правлiння 18 лютого 2019 р.
Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.02.2019 обрано Член правлiння Легейда Олена Леонiдiвна 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» 18 лютого 2019 р. прийнято рiшення про ОБРАННЯ:
Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Укроптбакалiя» Легейда Олена Леонiдiвна (Паспорт серiї НМ № 528139, виданий Деснянським РВ у м. Чернiговi 13 вересня 2016 р.), обрана термiном на 1 (один) рiк.
Пiдстава такого рiшення: пропозицiя члена Наглядової ради щодо необхiдностi обрання особи на посаду члена Правлiння Товариства з 19 лютого 2019 р.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про обрання Легейди О. Л. на посаду члена Правлiння з 19 лютого 2019 р.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Ритм», головний бухгалтер ПрАТ «Етнопродукт», головний бухгалтер ПрАТ «Укроптбакалiя».
Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.