Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТБАКАЛIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м.Чернiгiв Любецька, 189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 5-82-70 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Ртищевої Людмили Степанiвни НК 956531
01.11.2001 Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Ртищевої Людмили Степанiвни (Паспорт серiї НК № 956531, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 01.11.2001 р.) з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 1 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Алєксєєв Юрiй Миколайович СН 375583
09.01.1997 Московський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Алєксєєва Юрiя Миколайовича (Паспорт серiї СН № 375583, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, дата видачi 09.01.1997 р.) з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 1 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Кондратенко Наталiя Богданiвна НК 188221
02.10.1996 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Кондратенко Наталiї Богданiвни (Паспорт серiї НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 02.10.1996 р.) з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 1 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Ртищева Людмила Степанiвна НК 956531
01.11.2001 Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанiвни (Паспорт серiї НК № 956531, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 01.11.2001 р.) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Кондитерпромторг - 1»: начальник лабораторiї (з 01.10.2004 р. по 10.11.2011 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: начальник лабораторiї ( з 11.11.2011 i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Кондратенко Наталiя Богданiвна НК 188221
02.10.1996 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Кондратенко Наталiї Богданiвни (Паспорт серiї НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 02.10.1996 р.) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Кондитерпромторг - 1»: завiдувач складу (з 01.10.2004 р. по 31.08.2011 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: завiдувач складу (з 01.09.2011 р. по 01.11.2012 р.), укладальник-пакувальник (з 02.11.2012 р. по 11.02.2013 р.), завiдувач складу (з 12.02.2013 р. i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Алєксєєв Юрiй Миколайович СН 375583
09.01.1997 Московський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Алєксєєва Юрiя Миколайовича (Паспорт серiї СН № 375583, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, дата видачi 09.01.1997 р.) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Київська кондитерська фабрика iм. К.Маркса»: налагоджувальник устаткування у виробництвi харчової продукцiї (з 07.05.2009 р. по 03.09.2012 р.); ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»: начальник дiльницi дрiбного фасування (з 04.09.2012 р. по 30.11.2012 р.), майстер-технолог дiльницi дрiбного фасування (з 01.12.2012 р. по 05.03.2013 р.), старший оператор лiнiї у виробництвi харчової продукцiї (кондитерське виробництво) (з 12.03.2013 р. по 02.09.2013 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: начальник змiни (з 03.09.2013 р. i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Ртищева Людмила Степанiвна НК 956531
01.11.2001 Новозаводський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Ревiзiйною комiсiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Ртищевої Людмили Степанiвни (Паспорт серiї НК № 956531 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 01.11.2001 р.) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном до дати наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Кондитерпромторг - 1»: начальник лабораторiї (з 01.10.2004 р. по 10.11.2011 р.); ПАТ «Укроптбакалiя»: начальник лабораторiї (з 11.11.2011 р. i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 припинено повноваження Голова Правлiння Стахов Юрiй Вячеславович АА 572256
12.11.1997 Барський РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Стахова Юрiя Вячеславовича (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року) з посади Голови Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень персонального складу Правлiння Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 1 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 припинено повноваження член Правлiння Хлєбан Людмила Миколаївна СК 534540
05.05.1997 Славутицький МВГ УМВС України у Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Хлєбан Людмили Миколаївни (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.) з посади члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень персонального складу Правлiння Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 1 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 припинено повноваження член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович СО 904851
04.07.2002 Солом’янський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Когденка Юрiя Вiталiйовича (Паспорт серiї СО № 904851, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.) з посади члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень персонального складу Правлiння Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 10 мiс. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Правлiння Стахов Юрiй Вячеславович АА 572256
12.11.1997 Барський РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Стахова Юрiя Вячеславовича (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року) на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання персонального складу Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ « Київська кондитерська фабрика iм. К. Маркса» , (ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»): начальник виробничого вiддiлу (з 16.04.2008 р. по 20.06.2012 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: голова правлiння (з 21.06.2012 р. i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Правлiння Хлєбан Людмила Миколаївна СК 534540
05.05.1997 Славутицький МВГ УМВС України у Київськiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Хлєбан Людмили Миколаївни (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання персонального складу Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Державна податкова iнспекцiї у м. Чернiговi: заступник начальника вiддiлу адмiнiстрування майнових податкiв управлiння оподаткування фiзичних осiб (з 05.05.2009 р. по 05.06.2009 р.); ТОВ «Кондитерпромторг - 1»: бухгалтер (з 09.06.2009 р. по 16.06.2010 р.), головний бухгалтер (з 17.06.2010 р. по 31.08.2011 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: головний бухгалтер (з 01.09.2011 р. i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович СО 904851
04.07.2002 Солом’янський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Когденка Юрiя Вiталiйовича (Паспорт серiї СО № 904851, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання персонального складу Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Київська кондитерська фабрика iменi К.Маркса»-механiк цеху(20.05.2003р. – 01.08.2011р.);ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»-начальник цеху(02.08.2011р.-28.10.2013р.);ПАТ ЛКФ «Рошен»-директор(28.10.2013р-20.03.2014р.);ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»- головний iнженер (1.08.2014 i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
24.04.2015 обрано Голова Правлiння Стахов Юрiй Вячеславович АА 572256
12.11.1997 Барський РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 24 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про призначення (обрання) Стахова Юрiя Вячеславовича (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року) на посаду Голови Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть призначення Голови Правлiння з обраного Наглядовою радою персонального складу Правлiння. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ « Київська кондитерська фабрика iм. К. Маркса» (ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»): начальник виробничого вiддiлу (з 16.04.2008 р. по 20.06.2012 р.); ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ»: Голова Правлiння (з 21.06.2012 i дотепер). Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.