Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТБАКАЛIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01426 м.Чернiгiв вул.Любецька,189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 5-82-70 (04622) 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №70 Бюлетень.Цiннi папери України 18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http:01553439.smida.gov.ua в мережі Інтернет 15.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Ртищева Людмила Степанiвна НК 956531
01.11.2001 Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл
0
Зміст інформації:
2.1. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення припинити повноваження Ртищевої Людмили Степанiвни (Паспорт серiї НК № 956531, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 01.11.2001 р.) на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Алєксєєв Юрiй Миколайович СН 375583
09.01.1997 Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
2.2. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення припинити повноваження Алєксєєва Юрiя Миколайовича (Паспорт серiї СН № 375583, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, дата видачi 09.01.1997 р.) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Кондратенко Наталiя Богданiвна НК 188221
02.10.1996 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.3. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення припинити повноваження Кондратенко Наталiї Богданiвни (Паспорт серiї НК № 188221, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., дата видачi 02.10.1996 р.) на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на дану посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна НЕ 653797
12.01.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.4. 14 квiтня 2016 р. рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Траскiвську Ольгу Анатолiївну (Паспорт серiї НЕ № 653797, виданий 12 сiчня 2012 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Траскiвська О. А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ «Миронiвський хлiбопродукт»; начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник управлiння звiтностi ДП «КК «РОШЕН». Траскiвська О. А. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Траскiвська О. А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Боєва Галина Анатолiївна СН 993312
12.11.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.5. 14 квiтня 2016 р. рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Боєву Галину Анатолiївну (Паспорт серiї СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Боєва Г. А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ДП «КК «РОШЕН». Боєва Г. А. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Боєва Г. А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Чаус Олена Якiвна МЕ 862506
29.01.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.6. 14 квiтня 2016 р. рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Чаус Олену Якiвну (Паспорт серiї МЕ № 862506, виданий 29 сiчня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Чаус О. Я. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»; начальник юридичного вiддiлу ДП «КК «РОШЕН». Чаус О. Я. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Чаус О. Я. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна НЕ 653797
12.01.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.7. 14 квiтня 2016 р. Ревiзiйна комiсiя ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняла рiшення обрати Траскiвську Ольгу Анатолiївну (Паспорт серiї НЕ № 653797, виданий 12 сiчня 2012 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Траскiвська О. А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ «Миронiвський хлiбопродукт»; начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник управлiння звiтностi ДП «КК «РОШЕН». Траскiвська О. А. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Траскiвська О. А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Безсмертний Олександр Михайлович АА 458261
28.05.1997 Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
2.8.Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А), в особi Директора Безсмертного Олександра Михайловича (Паспорт серiї АА № 458261, виданий Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 28.05.1997 року) на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Безсмертний О. М. володiє 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00, 00 % у статутному капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ТОВ «ЦЄКК», в особi Директора Безсмертного О. М., перебувало на посадi Голови Наглядової ради 3 (три) роки.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Осiяненко Геннадiй Леонiдович СН 190642
11.04.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.9. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська Корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9) в особi Директора Осiяненка Геннадiя Леонiдовича (Паспорт серiї СН № 190642, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11 квiтня 1996 р.) на посадi члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Осiяненко Г. Л. володiє 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00, 00 % у статутному капiталу Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ДП «КК «РОШЕН», в особi Директора Осiяненка Г. Л., перебувало на посадi члена Наглядової ради 3 (три) роки.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Ярандiн Володимир Анатолiйович СН 411832
18.02.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.10. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» 14 квiтня 2016 р. прийняте рiшення про припинення повноважень Ярандiна Володимира Анатолiйовича (паспорт серiї СН № 411832, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18.02.1997 р.) на посадi члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00,00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на данiй посадi 3 (три) роки.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Май Костянтин Владиславович СО 824437
23.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києв
0
Зміст інформації:
2.11. 14 квiтня 2016 р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серiї СО № 824437, виданий 23 жовтня 2001 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Май К. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора зi збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажiв ДП «КК «РОШЕН». Май К. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Гончар Тетяна Володимирiвна АМ 612379
14.01.2002 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.12. 14 квiтня 2016 р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Гончар Тетяну Володимирiвну (Паспорт серiї АМ № 612379, виданий 14 сiчня 2002 року Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Гончар Т. В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: консультант ТОВ "Хей Груп"; директор з персоналу ДП «КК «РОШЕН». Гончар Т. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Гончар Т. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Гончар Т. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Яковенко Антон Вiкторович ВА 013127
10.10.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.13. 14 квiтня 2016 р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Яковенка Антона Вiкторовича (Паспорт серiї ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Яковенко А. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД"; фiнансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Яковенко А. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Яковенко А. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Яковенко А. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Вовчановський Євген Iванович СН 792518
12.05.1998 Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.14. 14 квiтня 2016 р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Вовчановського Євгена Iвановича (Паспорт серiї СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Вовчановський Є. I. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу ДП "Укрпромiнвесткондитер"; директор з пiдготовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Вовчановський Є. I. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Вовчановський Є. I. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Вовчановський Є. I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Городнiчев Олексiй Петрович СН 214215
02.07.1996 Радянським РУГУ МВС України у м. Києв
0
Зміст інформації:
2.15. 14 квiтня 2016 р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняли рiшення обрати Городнiчева Олексiя Петровича (Паспорт серiї СН № 214215, виданий 02 липня 1996 року Радянським РУГУ МВС України у м. Києвi) на посаду члена Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Городнiчев О. П. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора з виробництва ДП «КК «РОШЕН»; директор з виробництва ДП «КК «РОШЕН». Городнiчев О. П. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Городнiчев О. П. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Городнiчев О. П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Май Костянтин Владиславович СО 824437
23.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.16. 14 квiтня 2016 р. Наглядова рада ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняла рiшення обрати Мая Костянтина Владиславовича (Паспорт серiї СО № 824437, виданий 23 жовтня 2001 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв Емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Май К. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора зi збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажiв ДП «КК «РОШЕН». Май К. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй, що складає 00, 00 % статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Май К. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.04.2016 обрано Голова правлiння Стахов Юрiй Вячеславович АА 572256
12.11.1997 Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл
0
Зміст інформації:
2.17. 14 квiтня 2016 р. Наглядова рада ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняла рiшення про переобрання Стахова Юрiя Вячеславовича (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року) на посаду Голови Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Стахов Ю. В. перебував на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на посаду Голови Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Стахов Ю. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Стахов Ю. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.

14.04.2016 обрано член Правлiння Хлєбан Людмила Миколаiвна СК 534540
05.05.1997 Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.
0
Зміст інформації:
2.18. 14 квiтня 2016 р. Наглядова рада ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняла рiшення про переобрання Хлєбан Людмили Миколаївни (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Хлєбан Л. М. перебувала на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Хлєбан Л. М. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Хлєбан Л. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.
14.04.2016 обрано член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович СО 904851
04.07.2002 Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києв
0
Зміст інформації:
2.19. 14 квiтня 2016 р. Наглядова рада ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» прийняла рiшення про переобрання Когденка Юрiя Вiталiйовича (Паспорт серiї СО № 904851, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.) на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» термiном на 1 (один) рiк. Когденко Ю. В. перебував на данiй посадi з 24 квiтня 2015 р. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання особи на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник цеху ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»; директор ПАТ ЛКФ «Рошен»; головний iнженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Когденко Ю. В. володiє 00, 00 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Когденко Ю. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiстяться у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Ю. В.