Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м. Чернiгiв вул.Любецька, буд.189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622)5-82-70, (04622) 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №68 Вiдомостi НКЦПФР 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http:01553439.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Май Костянтин Владиславович СО 824437
23.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Голова Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Май Костянтин Владиславович (Паспорт серiї СО № 824437, виданий 23 жовтня 2001 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Май К. В. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Гончар Тетяна Володимирiвна АМ 612379
14.01.2002 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.2. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Гончар Тетяна Володимирiвна (Паспорт серiї АМ № 612379, виданий 14 сiчня 2002 року Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Гончар Т. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Гончар Т. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нiкого не обрано.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Яковенко Антон Вiкторович ВА 013127
10.10.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.3. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Яковенко Антон Вiкторович (Паспорт серiї ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Яковенко А. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Яковенко А. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вовчановський Євген Iванович СН 792518
12.05.1998 Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.4. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Вовчановський Євген Iванович (Паспорт серiї СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Вовчановський Є. I. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Вовчановський Є. I. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Городнiчев Олексiй Петрович СН 214215
02.07.1996 Радянським РУГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.5. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Городнiчев Олексiй Петрович (Паспорт серiї СН № 214215, виданий 02 липня 1996 року Радянським РУГУ МВС України у м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Городнiчев О. П. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Городнiчев О. П. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нiкого не обрано.
06.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна НЕ 653797
12.01.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.6. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Траскiвська Ольга Анатолiївна (Паспорт серiї НЕ № 653797, виданий 12 сiчня 2012 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Траскiвська О. А. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Боєва Галина Анатолiївна СН 993312
12.11.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.7. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Боєва Галина Анатолiївна (Паспорт серiї СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Боєва Г. А. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Чаус Олена Якiвна МЕ 862506
29.01.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.8. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Чаус Олена Якiвна (Паспорт серiї МЕ № 862506, виданий 29 сiчня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Чаус О. Я. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Особа перебувала на данiй посадi 11 мiсяцiв 23 днi. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано член Наглядової ради Май Костянтин Владиславович СО 824437
23.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.9. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (Паспорт серiї СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Май К. В. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Май К. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора зi збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажiв ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано член Наглядової ради Яковенко Антон Вiкторович ВА 013127
10.10.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.10. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Яковенко Антон Вiкторович (Паспорт серiї ВА № 013127, виданий 10 жовтня 2002 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Яковенко А. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Яковенко А. В. є представником акцiонера емiтента Дочiрнього пiдприємства «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН» (iдент. код юр. особи 25392188, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володiє 22 060 000 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 5 515 000 грн. 00 коп., що становить 51, 69 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Яковенко А. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД"; фiнансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович


06.04.2017 обрано член Наглядової ради Вовчановський Євген Iванович СН 792518
12.05.1998 Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.11. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Вовчановський Євген Iванович (Паспорт серiї СН № 792518, виданий 12 травня 1998 року Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києвi), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Вовчановський Є. I. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Вовчановський Є. I. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Вовчановський Є. I. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу ДП "Укрпромiнвесткондитер"; директор з пiдготовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Траскiвська Ольга Анатолiївна НЕ 653797
12.01.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.12. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Траскiвська Ольга Анатолiївна (Паспорт серiї НЕ № 653797, виданий 12 сiчня 2012 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Траскiвська О. А. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Iншi посади, якi Траскiвська О.А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ «Миронiвський хлiбопродукт»; начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник управлiння звiтностi ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Боєва Галина Анатолiївна СН 993312
12.11.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.13. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Боєва Галина Анатолiївна (Паспорт серiї СН № 993312, виданий 12 листопада 1998 року Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Боєва Г. А. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Iншi посади, якi Боєва Г. А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Чаус Олена Якiвна МЕ 862506
29.01.2008 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.14. Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Чаус Олена Якiвна (Паспорт серiї МЕ № 862506, виданий 29 сiчня 2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Чаус О. Я. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Iншi посади, якi Чаус О. Я. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»; начальник юридичного вiддiлу ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Май Костянтин Владиславович СО 824437
23.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
2.15. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (Паспорт серiї СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), обраний на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Май К. В. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Май К. В. є представником акцiонера емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально – Європейська кондитерська компанiя» (iдент. код. юр. особи 23163839, мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володiє 19 146 597 шт. простих iменних акцiй ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ», загальною номiнальною вартiстю 4 786 649 грн. 25 коп., що становить 44, 87 % вiд статутного капiталу ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Iншi посади, якi Май К. В. обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора зi збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажiв ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Траскiвська Ольга Анатолiївна НЕ 653797
12.01.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
2.16. Ревiзiйною комiсiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Траскiвська Ольга Анатолiївна (Паспорт серiї НЕ № 653797, виданий 12 сiчня 2012 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.), обрана на строк 3 (три) роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Ревiзiйної комiсiї Голови Ревiзiйної комiсiї, зi складу Ревiзiйної комiсiї, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Траскiвська О. А. акцiями ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» не володiє. Iншi посади, якi Траскiвська О.А. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу консолiдацiї ВАТ «Миронiвський хлiбопродукт»; начальник вiддiлу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник вiддiлу з планування, аналiзу i звiтностi ТОВ «Телесвiт»; начальник управлiння звiтностi ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано Голова Правлiння Товариства Стахов Юрiй Вячеславович АА 572256
12.11.1997 Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
2.17. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
Голова Правлiння Товариства Стахов Юрiй Вячеславович (Паспорт серiї АА № 572256, виданий Барським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл. 12 листопада 1997 року), обраний строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» про переобрання Стахова Ю. В. на посаду Голови Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на новий термiн повноважень, починаючи з 7 квiтня 2017 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано Член Правлiння Хлєбан Людмила Миколаївна СК 534540
05.05.1997 Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi
0
Зміст інформації:
2.18. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
Член Правлiння Товариства Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серiї СК № 534540, виданий Славутицьким МВГ УМВС України у Київськiй областi 5 травня 1997 р.), обрана строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» про переобрання Хлєбан Л. М. на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на новий термiн повноважень, починаючи з 7 квiтня 2017 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович

06.04.2017 обрано Член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович СО 904851
04.07.2002 Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi
0
Зміст інформації:
2.19. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 р. прийнято рiшення про
ОБРАННЯ:
Член Правлiння Когденко Юрiй Вiталiйович (Паспорт серiї СО № 904851, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04.07.2002 р.), обраний строком на 1 (один) рiк. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» про переобрання Когденка Ю. В. на посаду члена Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» на новий термiн повноважень, починаючи з 7 квiтня 2017 року. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник цеху ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»; директор ПАТ ЛКФ «Рошен»; головний iнженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ». Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПАТ «УКРОПТБАКАЛIЯ» Стахов Юрiй Вячеславович