Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Стахов Юрiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Укроптбакалiя»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 14026 м.Чернiгiв вул.Любецька, буд.189
4. Код за ЄДРПОУ 01553439
5. Міжміський код та телефон, факс (04622)5-82-70, 5-82-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 69 Вiдомостi НКЦПФР 11.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01553439.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 07.04.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛIЯ» Приватне акцiонерне товариство «Укроптбакалiя»
Зміст інформації:
2.1.Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення:
рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРОПТБАКАЛIЯ» 6 квiтня 2017 року.

2.2.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 7 квiтня 2017 р.

2.3.Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛIЯ».

2.4.Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
Приватне акцiонерне товариство «Укроптбакалiя».


3. Пiдпис. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння ПрАТ «Укроптбакалiя»
_______________ Стахов Юрiй Вячеславович
/ пiдпис МП /