Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРОПТБАКАЛIЯ" - 01553439

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 2
Дата першого розміщення: 2013-04-29 19:04:25
Дата останнього розміщення: 2013-06-03 20:15:02

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління Переглянути
Звіт про корпоративне управління Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Переглянути
Інформація щодо аудиторського висновку Переглянути