Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2021 11:25:01
Дата здійснення дії: 27.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія""
Код за ЄДРПОУ:  01553439
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство  «Укроптбакалія» (код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189,  далі - Товариство), повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

повідомляє про проведення 

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства

  27 квітня 2021  року (дата завершення голосування)

 

Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок), а також у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби».

 

1.Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство  «Укроптбакалія» , код за ЄДРПОУ - 01553439, місцезнаходження: 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189.

 

2. Дата проведення Загальних зборів:  27 квітня 2021  року (дата завершення голосування).

 

3. Річні Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

 

4.Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування)  буде розміщено у вільному для акціонерів доступі  16 квітня 2021  р.  на веб-сайті Товариства http://01553439.smida.gov.ua .

 

5.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину  21 квітня 2021  р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

 

6.

6.1. Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

 1. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Правління Товариства  за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Правління Товариства  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019  року.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020  року.

9.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019  рік.

10. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020  рік.

11.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019  рік.

12.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020  рік.

13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

14.Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

15.Розгляд питання про затвердження  принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

16.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу  Наглядової ради Товариства.

17.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18.Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

19.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття  рішення  про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

 

6.2. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

 •  

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

 1.  

Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати  лічильну комісію річних Загальних зборів у складі:

- Безлунний Борис Володимирович – Голова лічильної   комісії.

-Кондратенко Наталія Богданівна - член  лічильної комісії.

- Колесникова Таісія Леонідівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 1.  

Про надання повноважень Голові та Секретарюзагальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів   та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту,  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

 1.  

Звіт Правління Товаристваза 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019  рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2019 р. задовільною.

 1.  

Звіт Правління Товариства  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020  рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2020 р. задовільною.

 1.  

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду,

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019  рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

 1.  

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду,

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020  рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 р. задовільною.

 1.  

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019року.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019  року. Надати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019  р.

 

 1.  

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020року.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020  рік  та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020  року. Надати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2020  р.

 

 1.  

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019  рік.

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019  рік. 

 1.  

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020рік.

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020  рік. 

 1.  

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019  рік.

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2019   році у розмірі 1 058  тис. грн.  розподілити наступним чином:

-5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

-95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019  році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 1.  

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020рік.

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2020   році у розмірі  1 849 тис. грн.  розподілити наступним чином:

-5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020  році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

-95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020  році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 1.  

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління  Товариства    забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 1.  

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління»  шляхом затвердження їх в новій редакції.

 1.  

Розгляд питання про затвердженняпринципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Затвердити принципи  (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

 1.  

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складуНаглядової ради Товариства.

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовчановський  Євген  Іванович (представник акціонера  Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова  Наглядової ради Товариства.

2.Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

3.Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

 1.  

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки,  у наступному персональному складі:

1. Вовчановський  Євген  Іванович (представник акціонера  Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член  Наглядової ради Товариства.

2.Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

3.Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

 1.  

Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства  особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 1.  

Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

 1. Трасківська  Ольга  Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
 2. Боєва Галина  Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
 3. Чаус Олена  Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.  
 1.  
 •  

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі  предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління   Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

 

7. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44  Тимчасового Порядку:

 http://01553439.smida.gov.ua .

 

8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство  зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти mriya.finance@gmail.com .

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти mriya.finance@gmail.com . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

            Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mriya.finance@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління  Стахов Юрій В’ячеславович. Довідки за телефоном: (04622) 5-82-44.

 

            9.Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

                 Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти mriya.finance@gmail.com, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

                 Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

                 Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

                 Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

                 Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти mriya.finance@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

            Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

            Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

 

10. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень:  mriya.finance@gmail.com

 

            11. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

            Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години 00 хвилин  дня, який зазначено як дата розміщення бюлетеню –  16 квітня 2021  р.).

           

            Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 27 квітня 2021  р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 27 квітня 2021 р.

           

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління  Товариством  шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

            Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином  засвідчені копії.

            Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.  У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано першим.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються  Наглядовою радою Товариства  не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.    Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

            Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

            Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового  Порядку.

            Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

 1. форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового Порядку;
 2.  на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 3. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

            Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів  Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким  довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України  про електронний документообіг.

 

            12.Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

            Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

    До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства  було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Бі Кепітал» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16; код за ЄДРПОУ: 39650290).

 

13. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на  22 березня 2021  р., загальна кількість простих іменних акцій становить  94 670 280   штук, у т.ч. голосуючих –  93 614 252  штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

14.Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:

-   бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів;

-   документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

            Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України  «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

 

            15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати проведення Загальних зборів (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються на веб-сайті  Товариства  http://01553439.smida.gov.ua .

 

16. Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства (тис. грн.):

            16.1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн):

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

2019 р.

2018 р.

Усього активів (тис. грн)

68 718

59 313

Необоротны активи (за залишковою вартістю) (тис. грн)

65 362

55 438

Запаси (тис. грн)

1 766

498

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн)

1 548

3 347

Гроші та їх еквіваленти (тис. грн)

42

30

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн)

26 457

25 435

Власний капітал (тис. грн)

51 241

37 183

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (тис. грн)

23 668

10 668

Довгострокові зобов'язання і забезпечення (тис. грн)

3 437

3 892

Поточні зобов'язання і забезпечення (тис. грн)

14 040

18 238

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис. грн)

1 058

646

Середньорічна кількість акцій (шт)

71 113 867

42 670 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01488

0,01514

 

16.2.

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн):

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

2020 р.

2019 р.

Усього активів (тис. грн)

96 586

68 506

Необоротны активи (за залишковою вартістю) (тис. грн)

88 315

65 361

Запаси (тис. грн)

4 420

1 766

Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн)

3 785

1 337

Гроші та їх еквіваленти (тис. грн)

48

42

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн)

28 306

26 457

Власний капітал (тис. грн)

53 090

51 241

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (тис. грн)

23 668

23 668

Довгострокові зобов'язання і забезпечення (тис. грн)

2 211

3 436

Поточні зобов'язання і забезпечення (тис. грн)

41 267

13 829

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис. грн)

1 849

1 058

Середньорічна кількість акцій (шт)

94 670 280

71 113 867

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01953

0,01488

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Укроптбакалія»